ANS GROUP | Biznes
 

Biznes

Yazı işgüzar həyatın ən vacib xüsüsiyyətlərindən biridir. Səliqəli, uyğun, yığcam və tamlıq təşkil edən yazı tərzi bizə uzaq məsafələrdə uğurlu ünsiyyət qurmağa kömək edir.
 
İşgüzar yazı: işgüzar məktub, memorandum və hesabat.
 
Hesabatlar: İşgüzar hesabatlar yazı ünsiyyətinin formalarından biridir. Əsasən şifahi hesabat edilməsi üçün köməkdir.

Uğurlu hesabatlar təklif və ya məsləhət xarakterli olmaqla müqavilələrin bağlanmasına, elanların verilməsi nəticəsində məhsulun satılması və s. kimi nəticələrlə sonuclanır.

Bu proqramın sonunda Siz yüksək təsirə malik hesabat yazacaqsınız.

Təlimin məqsədi:
Təsisat
Planlaşdırma
Yazı
Əks əlaqə

Təlimin məqsədi:
Təsisat
İşgüzar hesabatlara tələbat
İşgüzar hesabatların yazılması imkanını aşkar etmək.
İşgüzar hesabatların tipləri.
İşgüzar hesabatlar 2 tipə bölünür.
Keyfiyyətli hesabat yazısı
Uğurlu hesabat yazmanın xüsusiyyətlərinin tapılması.

Təlimin məqsədi:
Planlaşdırma
Mövzunuzun əhatə dairəsini təyin edin.

Tədqiqatın arxa planı
Məlumatı necə toplamağı və sənədləşməni necə aparmağı öyrənin.

Məlumatların filtrasiyası

İşinizi strukturlaşdırın

Büdcə və təqvim
Hesabatların nəticəsini formalaşdıran vaxt, pul və kadr ehtiyatını düşünün.

Yazı
Təlimin məqsədi:
Dil
Dilin müsbət və mənfi tərəflərini düşünün.

Təşkilatlanma
Hesabatı yazarkən, girişini, ana xəttini, əlavə olunacaq şəkilləri, nəticəin və məsləhətləri nəzərə alın.  

Formatlaşdırma
Hesabatın dizaynına təsir göstərə biləcək bütün məqamları nəzərə alın.     
   
Əks əlaqə
Redaktə etmə
Hesabatda əks əlaqəni əldə etmək üçün texnikanı düşünün.  

Sənədin dizaynı
Sənədi təhlil edin.

Düzəlişlər
Hesabata son düzəlişlərinizi edin.
     
Təsisat
Məsləhət

Əsasını anlayın sonra strukturlaşdırın.
Hesabatınızın elementlərini, əsasını anlayın. Əgər onu anlasınız hesabatınız uğurlu alınacaq.

Təlimin məqsədi:
Bu modulda öyrənəcəksiniz:
•    İşgüzar hesabatın vacibliyi
•    İşgüzar hesabatların tipləri
•    Uğurlu işgüzar hesabatların xüsusiyyətləri

Təlimin məqsədi:
İşgüzar hesabatlara tələbat:
İşgüzar hesabatları yazmağa tələbat aşağıdakı səbəblərdən ola bilər:
•    Aylıq və illik satışın nəticələrini təqdim edən hesabatlar
•    Top menecment strukturundan xüsusi məramlı xahiş formasında
•    Təkliflərin verilməsi şəklində  

Təlimin məqsədi:
Jon: Bizə işgüzar hesabat işçilərin idarəçilikdə iştirakının zamanının uzaldılması üçün tələb olundu.

İşgüzar hesabatların 2 tipi var:
«Fərdi» işgüzar hesabat: Bu zaman şifahi olaraq hesabat edilmir.  
«Hesabat-təqdimat» işgüzar hesabat: Bu zaman yazılı hesabat şifahi təqdimatla birlikdə həyata keçirilir.    

İşgüzar hesabatların aşağıdakı qaydada təsnifatlaşdırılması mümkündür:  
İclas-hesabatı: İclasların, yığıncaqların və müxtəlif görüşlərin nəticəsi olaran hesabatlar.
İnkişaf hesabatı: İşçilərin davranışlarını əks etdirən hesabatlar.
Lahiyə-hesabatı:  Lahiyənin həyata keçirilməsi müddətində və sonunda təqdim olunan hesabatlar.
Tədqiqat hesabatları: Sorğular və tədqiqatlar bu hesabat növunə aid edilə bilər.  
Səfər hesabatları: İşgüzar səfər zamanı əldə olunan təcrübəni əks etdirən hesabatlar.

Təsisat
İşgüzar Hesabatların tipləri
Jon: Mənim yazdığım hesabat «fərdi hesabat» dır, tədqiqat xarakterlidir.

Təsisat
Səlistltik
Yaxşı İşgüzar hesabat yazmanın cəhətləri. Bu cəhətlərin sayı 6 dır:
•    Sadə dildən istifadə etmək
•    Terminologiyadan və carqonlardan az istifadə etmək
•    Vacib və müsbət məqamlardan istifadə
•    Məsələlər arasında əlaqələri göstərmək

Təsisat
Yığcamlıq
Yaxşı İşgüzar hesabat yazmanın cəhətləri:
•    İzah etməyə çalış, təsir etməyə deyil
•    Artıq sözlərdən və sozbirləşmələrindən çəkinin
•    Boş yerlərdən ölçüdə istifadə edin.

Təsisat
Həqiqətə uyğün
Yaxşı İşgüzar hesabat yazmanın cəhətləri:
•    Səmimi olun
•    Sistemli yanaşın

Təsisat
Ardıcıl
Yaxşı İşgüzar hesabat yazmanın cəhətləri:
Ardıcıl olmaq uğurlu hesabatların yazılmasına səbəbdir.
•    Struktur seç
•    Niyyətinizin və hesabatınızın necə qavrana biləcəyini düşünün

Təsisat
Rahat
Yaxşı İşgüzar hesabat yazmanın cəhətləri:
•    Yazıları hissələrə bölün.
•    Uzun cümlələrdən və şişirdilmiş sözlərdən uzaq durun.
•    Qrammatikaya və durğu işarələrinə riayyət edin.

Təsisat
Tam
Hesabat izahedici, tam və müsbət məqamlara söykənərək yazılmalıdır.
Bütün yuxarıda qeyd olunan cəhətlər nəzərə alınarsa, Sizin hesabatınız uğur qazanacaq.

Təsisat
Xülasə
Bu modulda aşağıdakılar öyrənildi:
•    Biz hesabatın yazılması üçün səbəbdləri öyrəndik
•    Hesabatın tiplərini öyrəndik
•    Biz keyfiyyətli hesabat yazmanın 6 cəhətini öyrəndik
 
Təsisat
Planlaşdırma
Yazı
Əks əlaqə

Planlaşdırma
Məsləhət
Uğurlu hesabatın yazılması bilavasitə planlaşdırma ilə düzmütanasibdir.
 
Planlaşdırma
Təlimin məqsədi:
Bu modulda aşağıdakılar öyrəniləcəkdir:
•    Hesabatın əhatə dairəsi təyini
•    Məlumat yığımı ilə məşğülüq
•    Məlumatların toplanması
•    Hesabatın strukturunun qurulması
•    Büdcə və təqvim qeydiyyatları
 
Hesabatın əhatə dairəsinin təyini:
•    Hesabatın obyektinin təyini
•    Auditoriyanızı və tələb olunan məlumatı təyin edin  
•    Hesabatı istəyənlərlə müsahibə
•    Javabları bələdçi kimi istifadə
•    Özünüzü hesabatı oxuyanın yerinə qoyun
Əhatə dairəsini təyin etməklə Siz anlayacaqsınız:
•    Hesabat nə üçün yazıldığını və necə yazıldığını
•    Hesabatın məzmununa uyğun məqamların tapılmasını
•    Auditoriya və onun tələblərini

Hesabatın əhatə dairəsi təyin olunur
Jon: Mənim ilkin tapşırığım hesabatın əhatə dairəsinin təyin olunmasıdır. Daha sonra mən mövzünün mahiyyətini bir iki cümlə yazıb və sonra bəzi suallar üzərində düşünürəm:
•    Mənim təhlilim işçilərin şirkətdə işləri ilə bağlıdır?
•    Mənim təhlilim işçilərin gördüyü işlər və onların məhsuldarlığı arasında olan əlaqə ilə bağlıdır?  

Tədqiqatın strukturu
Mövzunun əhatə dairəsi tapıldıqdan sonra tədqiqatın strukturu qurulur.
İki cür mənbə var:
İlkin - müsahibələr, sorğular və ya ekspert rəyi
İkinci - hesabatlar, kitablar, curnallar və ya qəzetlər
 
Planlaşdırma
Tədqiqatın strukturu
Jədvəl mənbələrin tiplərini göstərir.

İlkin mənbələr    Haradan?    Nə vaxt?
Sən
Başqa insanlar

İkinci mənbələr    Haradan?    Nə vaxt?
Kitabxanalar
İnternet
Sənaye və Dövlət        

Planlaşdırma
Tədqiqatın strukturu
Məlumatalın toplanması kifayət deyildir. Məlumatların mənbələrinin qeyd edilməsi də vacibdir.
   
Mənbənin növü    
Müəllif    
Təşkilat    
Sənədin adı     
Nəşriyyat     
Nəşriyyatçı    
Nəşriyyat tarixi    
Səhifələrin sayı    
Veb sayt
       
Sənədlər vacibdir:
•    Siz məlumatı təhlil etməyə ən azı bir dəfə müraciət edəcəksiniz
•    Oxucuların materialı bir daha gözdən keçirməsi
•    Ədəbiyyat siyahısı və iqtibas  
•    Növbəti ləyihələrdə istifadə üçün

Tədqiqatın strukturu
Jon: Mən hesabatın yazılması üçün bir çox mənbələrdən istifadə etmişəm.
•    Kitabxana
•    Sənaye mənbələri
•    Dövlət orqanlarının mənbələri
•    İnternet
•    Müsahibə
•    Sorğular
 
Planlaşdırma
Filter Məlumat
Tədqiqatın strukturu tapıldıqdan sonra onun məqsədinə görə məlumat toplanmalı və prioritetləşdirilməlidir.   
Məlumatları filtrdən keçirdikdə aşağıdakıları nəzərə almaq lazımdır:
•    Məlumat dəqiqdir
•    Məlumat həqiqətə uyğundur
•    Məlumat yenidir

Planlaşdırma
Tədqiqatın strukturu
Jon: Mən topladığım məhsuldarlıq, qərar qəbuletmə metodları, effektivlik, gəlirlər, dövriyyə, mənəviyyat, iş idarəçiliyi münasibətləri kimi məlumatları 3 kateqoriyaya uyğun filtirləşdirdim:  
•    Bütün şirkətlərdə mövcud olan əmək iştirakçılığı
•    Başqa ölkələrdə mövcud olan əmək iştiraçıları
•    İşçilərin və idarəetmə ştatının əmək iştirakçılığı haqqında fikirləri

Planlaşdırma
Xülasə
Məlumat toplandıqdan sonra filtirləşməli və ümumiləşdirməlidir.
•    Ən vacib detallar
•    Əhatə dairəsinin əks etdirən detallar
 
Planlaşdırma
Xülasə
Məlumatları prioritetləşdirdikdən sonra xülasə üzərində işləməyə başladım. Mənim mövzumun xülasəsi aşağıdakından ibarət idi.
•    Əmək iştirakının təyin olunması
•    Oxşar firmalarda tətbiq edilən uğur gətirən və iflasa uğradan metodların yaxın 5 və 10 il ərzində təhlili
•    ABŞ təcrübəsinin Yaroniya və Avropa ilə müqayisəsi
•    İşçi və idarəetmə ştatının münasibəti və əmək iştirakı ilə bağlı təcrübə
•    Məsələlərin şirkət kontekstində təhlili
•    Məsləhətlər

Planlaşdırma
Büdcə və Təqvim
Planlaşdırmanın ən son məqamı büdcənin və təqvimin təşkilidir.
Hesabat üçün büdcə aşağıdakılardan ibarətdir:
•    Personal
•    Məlumat yığımı xərcləri
•    Materiallar
•    Distributor xərci
Hesabatın yazılması prosesi aşağıdakı məqamları nəzərə alır:
•    Yazı
•    Xülasə
•    Nəşriyyat prosesi
•    Çap və paylanma

Planlaşdırma
Büdcə və təqvim
Jon: Mən hesabatım üçün aşağıdakı büdcəni və təqvimi hazırladım.
Büdcə    Gözlənilən məbləğ    Həqiqi məbləğ
Şəxsi ehtiyaclar
Tədqiqat
Çap və paylanma    $1,000
$  100
$   400

Cəmi    $1,500
    
Təqvim     Təyin olunmuş vaxt    
Planlaşdırma
Yazı
Umümiləşdirmə
Nəşriyyat
Distribusiya    3 həftə
2 həftə
1 həftə
1 həftə
1 həftə    
Ümümi vaxt    8 həftə    
 
Planlaşdırma
Xülasə
İşgüzar hesabatın planlaşdırılması üzrə əsas xüsusiyyətləri:
•    Hesabatın məqsədini təyin olunması və auditoriyanın tələbatını təhlil etməklə hesabatın əhatə dairəsinin tapılması
•    İlkin və ikinci dərəcəli məlumat mənbələrinin təyin olunması
•    Məlumatın dəqiqliyinə, həqiqətə uyğun  və işə aid olmasına görə filtrasiya
•    Xülasənin təşkili-hesabatın məzmun-kontestinin təşkili
•     Büdcənin və təqvimin araşdırılması
 
Məsləhət
Uğurlu oxu-uğürlü yazı
Uğurlu hesabatın yazılması bilavasitə planlaşdırma ilə əlaqədardır. Şablon və texniki məqamları özündə nəzərə alan və işgüzar yazının yazılması lokanik, sadə və səmimi dildə  yazılan yazıdan asandır.

Yazı
Təlimin məqsədi
Bu modulda öyrənəcəyik:
•    Müvafiq dil
•    İlkin material, əsas hissəsinin və əlavə materialın köməyilə hesabatın təşkili
•    Hesabatın sərlövhəsinin və formatlaşdırmasının vacibliyi

Yazı
Dil
Hesabatı yazmazdan əvvəl nəzərə alınmalı bəzi elementlər
Sözlərin seçilməsi
Jümlə quruluşu
Zaman tərzi forması
Yazı qaydaları
Qısaltma qaydaları
Durğu işarələri  

Yazı
Təşkil
Yazının xülasəsi və yazı alətlərini bitirdikdən sonra əsil hesabat yazılmanın vaxtıdır. Material 3 hissəyə bölünür:
İlkin material
Əsas hissə
Əlavə material
 
Yazı
Təşkil
Siz hesabat yazdıqda niyə ardıcıllığı gözləməlisiniz?
Titul vərəqəsi
Müəlliflik
Qoşmalar
Mündəricat
Referat, konspekt, xülasə
Giriş
Məzmun
Nəticə
Rekomendasiyalar
Əlavə
Ədəbiyyat siyahısı
 
Yazı
Hesabatın əsas hissəsi
Giriş
Giriş hesabatın yazılmasının  məqsədinin aydınlaşdırır.
Giriş hissələri: Hesabatın məqsədi
         İnformasiyanın toplanması metodları
         Məlumatların mənbələri
         Anlayışlar
Uğurlu giriş:
Oxucunu maraqlandırmalı
Mövzu haqqında əsas məlumatları tədqiq etmək
Oxucunu hesabatın əsas hissəsinə hazırlamaq  
 
Yazı
Təşkili
Əsas hissə yazıldıqda bütün məqamlar nəzərə almalı
Məntiqi ardıcıllıq və yazı qaydaları nəzərə alınmalı
 
Yazı
Təşkil
Hesabatın əsas hissəsi
Hesabatların tiplərinə görə hesabatın əsas hissəsi fərqli formada təşkil oluna bilər
Aylıq iclasın hesabatı:
•    Satış və marketinq
•    Maliyyə
•    İstehsalat
•    Mudriyyət

Yazı
Təşkil
Əsas hissə
İnkişaf xarakterli hesabat
•    Gözlənilən fəaliyyət
•    Həqiqi fəaliyyət
•    Gözlənilən və həqiqi fəaliyyət arasında müqayisə
•    Fəaliyyətə təsir edəcək faktorlar
 
Yazı
Təşkil
Layihə xarakterli hesabat
•    Layihənin potensialı
•    Layihənin perspektivləri
•    Layihənin nəticələri
 
Yazı
Təşkil
Tədqiqat xarakterli hesabat
•    Tədqiqata tələbat
•    Tədqiqat metodologiyası
•    Tədqiqatın nəticələri və təhlili
 
Yazı
Təşkil
Hesabatın tərkib hissəsi
Təhlil xarakterli hesabat
•    Məsələlər və problemlər
•    Təhlillər
•    Yeniliklər
 
Yazı
Təşkil
Hesabatın əsas hissəsi:
Jon: Mənim hesabatımın birinci hissəsi ABŞ əmək iştirakçıları haqqında olan tarixi xülasə:
1) ABŞ şirkətlərində əmək iştirakçıları haqqında giriş məlumat
•    Metodların uğur və müvəffəqiyyətsizlik dərəcələri
•    ABŞ və xarici proqramların müqayisəsi (Yaponiya və Avropa)
2)İkinci hissə: orta-həcmli firmalarda əmək iştirakçılarının qiymətləndirilməsi
•    Müsahibələr, sorğular, nəşr olunmuş ədəbiyyatdan məlumatlar
•    Uğurlu və uğursuz əmək iştirakçılığının xüsusiyyətləri
•    Seçilmiş firmaların təhlili və onların proqramlarının izahı
•    Yeniliklərin ümumiləşdirilmiş izahı
3) Üçüncü hissə: firmaların və əmək iştirakının qiymətləndirilməsi
•    Firmanın cari strukturu və təşkilatlanma qaydalarına
•    Firmada əmək iştirakının müsbət və mənfi cəhətləri  

Yazı
Təşkil
Hesabatın əsas hissəsi
İllüstrasiyalar
•    Qrafiklər, cədvəllər, fotoşəkillər mövzu haqqında ətraflı məlumat verməyə kömək edəcək
•    Mətnin mövzularla bloklarla bölünməsi
•    Anna xəttin mətndə möhkəmləndirilməsi
•    Əsas məsələlərin çevik şəkildə əldə olunması   

Yazı
Təşkil
Hesabatın əsas hissəsi
Görmə məlumat tiplərini görmə təqdimat materialları ilə uzlaşdırın

Yazı
Təşkil
Hesabatın əsas hissəsi
İqtibaslar
İqtibaslar məlumatın hansı mənbədən götürülməsini ortaya qoyur.

Yazı
Təşkil
Hesabatın əsas hissəsi:
Nəticə
Məntigi və təcrübi nəticələr faktların xarakterinə görə uzlaşdırılır.
Nəticə, faktlara, ümumiləşdirməyələrə və müşahidəyə əsasən yazılır.

Yazı
Təşkil
Hesabatın əsas hissəsi:
Məsələlər
Rekomendasiyalar yazıldıqda aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır?
•    Hesabatın nəticəsi necə olmalıdır?
•    Arzuolunan nəticəni necə əldə etmək olar?
•    İnsanları fəaliyyət planımızı qəbul etməyə necə razı sala bilərik?  
 
Yazı
Təşkil  
Hesabatın əsas hissəsi:
Məsləhətlər və nəticələr
1)    Əmək iştirakı nəticəsində şirkətin inkişafı, qərar qəbuletmə prosesi, mənfəətlər, əxlaqi vəziyyət, əmək idarəçiliyi münasibətləri, insan qaynaqlarının inkişafı
2)    Əmək iştirakının institutlaşdırılması üzrə məsləhət
3)    İnstitutlaşmanın və idarəetmə proqramının vəziyyətini əks etdirən siyahi:
İdarəçilik öhdəlikləri
Əmək liderliyi
Təlimlərin seçilməsi
Təhlil proqramları
Yeni sistemə keçidlə əlaqədar olaraq idarəetmə və mərhələləri
İnkişaf və monitorinq

Yazı
Təşkil
Əlavə materiallar
Ədəbiyyat siyahısı
Ədəbiyyat siyahısı istifadə olunan ədəbiyyatdır. Oxucu lazım olan ədəbiyyat siyahısına baxaraq lazım olan mənbəyə yenidən baxa bilər.
Ədəbiyyat siyahısına aşağıdakı mənbələr daxil ola bilər: kitablar, hesabatlar, məqalələr, sənədlər, veb saytlar və başqa.
•    Ədəbiyyat siyahısı istənilən formada sıralana bilər
•    Hesabat üçün müsahibə götürdüyünüz şəxsin adını daxil edə bilərsiniz (əgər o bunu istəsə)

Yazı
Təşkil
Yazının əsas hissəsi:
Jon: Mən öz ədəbiyyat siyahimi aşağıdakı formada yazıram.
Kitablar
Curnallar
Qəzetlər

Yazı
Təşkil
Yazının əsas hissəsi:
Əlavə materiallar:
Əlavələr:
Diaqramlar, sorğular, sənədlərdən çıxarışlar, statistik metodların və komputer proqramlarının izahı, müsahibənin transkripsiyası.

Yazı
Təşkil
Yazının əsas hissəsi:    
Əlavə materiallar:
Jon: Mənim əlavələrimə daxildir.
1)    4 şirkətin məhsuldarlığını göstərən 4 diaqram.
Əxlaqi vəziyyət və gəlir
Pis davamiyyətin azalması
Dövriyyə və əmək idarəçiliyi ziddiyyətləri  
2)    4 şirkətdə aparılan müsahibələrin transkripsiyası və sorğular
3)    Dövlət hesabat sənədlərinin xronologiyası   
 
Yazı
Təşkil
Hesabatın əsas hissəsi:
İlkin materiallar
İcmal
Uğurlu icmalın yazılması:
•    Məlumat vərəqəsi oxucuya ümumi məlumat verir
•    Əsas fikirlərin ümumləşdirilməsi
•    Layihənin məqsədi və nəticələrinin vurğulanması
•    Detalların və ya faktların keyfiyyətlə istifadəsi
•    Qısaldılmış sözlərin izahı

Yazı
Təşkil
Hesabatın əsas hissəsi:
Jon: Mənim hesabatımın icmalı
1)    Əmək iştirakı orta-həcmli şirkətlərdə əmək idarəçiliyi münasibətlərinin inkişafı üçün istifadə olunması, insan qaynaqları firmalar hüdudunda inkişaf etdirmək, effektivliyin və məhsuldarlığın inkişaf etdirilməsi, qərar qəbuletmə prosesinin daha uğurlu şəkildə inkişaf etdirmək, istehsal dövriyyəsini artırmaq.  
2)    Şirkətdə uğuru təmin etmək üçün əmək iştirakını artırmalıdır. Top menecment və lider işçilərin orta və xətti menecerlərin prosesə cəlb etməlidirlər. Təlimlər keçirilməlidir. Uğur təhsilin səviyyəsindən asılıdır.
 
Yazı
Təşkil
Nəticə
Məntiqi və təcrübi nəticələr faktlara əsaslanmalıdır. Nəticə faktlara, ümumiləşmələrə və müşahidəyə  əsasən yazılır.
 
Yazı
Təşkil
Yazının tərkib hissəsi:
Jon:
Müəlliflik
Qoşma
Məcmuə
1.Giriş
2.Əmək iştirakçılığının tarixi arayışı
3.Orta-həcmli firmalarda əmək iştirakçılığı
4.Firmadanızda mövcüd olan əmək iştirakçılığı
5.Nəticələr və Məsləhətlər
Ədəbiyyət siyahısı
Əlavələr
 
Yazı
Təşkil
Yazının tərkib hissəsi:
İlkin materiallar:
Müəlliflik
Hesabat - məktub və memorandumdan ibarətdir.

Yazı:
Təşkil
Yazının tərkib hissəsi:
İlkin materiallar
Qoşma məktub
Bu məktub hesabatın auditoriyasını göstərir. Memo şəklində və ya adi məktub şəklində olub məktubun çatacağı insanların adlarını göstərir.

Yazı:
Təşkil
Yazının tərkib hissəsi:
Titul vərəqəsi
Titul vərəqəsi aşağıdakı məlumatları özündə birləşdirir.
Hesabatın başlığı
Şirkətlərin adı
Şəxsin adı
Tarix
Müəllif

Hesabatın son vəziyyəti şirkətdaxili sənədlər üçün nəzərdə tutulmuş normativlərə uyğün olmalıdır.
 
Yazı:
Təşkil
Formatlaşdırma
Hesabatın ilkin versiyası hazır olduqdan sonra formatlaşdırmaya keçə bilərsiniz.

Yazı:
Təşkil
Formatlaşdırma
Sərlövhə
Sərlövhənin funksiyası oxucu üçün sütündur.
Oxucu ona lazım olan məlumatı az bir müddətdə əldə etməlidir.
Bütün başlıqlar bir-birilə uzlaşmalıdır qrammatik olaraq paralel olmalıdır.
Qrammatik paralellik dedikdə ardıcıllıq nəzərdə tutulur.

Yazı:
Təşkil
Formatlaşdırma
İlkin başlıq isimlə başlayırsa sonrakı başlıqlarda isimlə başlamalıdır.  

Yazı:
Təşkil
Xülasə
Uğurlu hesabatın yazılması aşağıdakı kriteriyaları özündə birləşdirir:
•    Uğurlu sözlərin seçimi, keçmiş zaman tərzindən istifadə, korrektr işləri, cümlənin quruluşu və durğu işləri, ixtisarlaşdırılmış sözlərdən istifadə.
•     Uğurlu təşkilati hesabatın yazılması-
Hesabatın əsas hissəsi (giriş, mahiyyətini təşkil edən hissə, nəticə və məsləhətlər), əlavə materiallar (Ədəbiyyat siyahısı, əlavələr) və sonda ilkin materiallar (Başlıq, Müəlliflik, qoşma, mündəricat, son söz).

Əks əlaqə
Məsləhət
Pəncərədən baxçanı görürsənmi?
Siz dostunuzdan xahiş edirsiniz ki, pəncərədən çöldəki baxçaya baxsın. Amma o pəncərədən çölə baxarkən onun fikrini pəncərənin çirkli olması cəlb edir və o bu haqda düşünməyə başlayır. Bəzən bizim yazımız bunu xatırladır.

Təlimin məqsədi
Bu modulda öyrənəcəyik:
Redaktə olmanın müxtəlif variantları: təshih, ümumi redaktə etmə və üslub redaktəsi
 
Əks əlaqə
Redaktəetmə
Redaktəetmə hesabatın ən son pilləsidir: qrammatik səhvlərin yoxlanması, düzğün sözlərin seçilməsi və durğu işarələri.  

Əks əlaqə
Redaktəetmə
Ümumi redaktə: ümumi dəyişikliklərin həyata keçirilməsi.
 
Sənədin dizaynı
Hesabat son olaraq bitkin bir fikri ortaya çıxarmalıdır. Sənəd tam, səliqəli və sadə dildə yazılmış formada ortaya çıxarılmalıdır.  
 
Əks əlaqə
Yenidən nəzərdən keçirilmə:
Hesabatı yenidən nəzərdə keçirərkən aşağıdakı məqamları diqqət yetirilməlidir:
•    Plan və təşkilati məsələlər
•    Məntiq və maraqlandırma
•    Faktların rəylərdə fərqəndirilməsi
•    Şişirtmə
•    Plaqiat
•    İqtibaslar
•    Texniki terminlərin aydınlaşdırılması
•    Nömrələnmənin düzgün edilməsi
•    Başlıqların düzgün seçilməsi
•    Bir daha nəzərdən keçirilmə
•    Məsələlərin gərəklik səviyyəsinin düzgün aparılması

Əks əlaqə
Jon: Hesabatımın son vəziyyətini yoxlamaq üçün mən özümə aşağıdakı süalları verməli oldum.

Struktur və quruluş                                          Hə/Yox
Səhifələrdə başlıqlar bitkin və ardıcıldırmı?
Quruluş aydın və ardıcıldır?
Hesabatda bütün əsas məsələlər təqdim olunmuşdurmu?
Hesabatın əsas hissəsi düzgün seçilmişdirmi?
Başlıqlar düzgündürmü?
Paraqrafların nömrələnməsi bir cürdürmü?
Bütün əlavələr aydın və bir cürdürmü?

İçindiklər:
Xülasədə tələb olunan minumum məlumat toplanıbmı?
Giriş mövzünü və hesabatın məramı aydın formada açıqlayırmı?
Hesabatda bütün tələb olunan faktlar əks olunmuşdur?
Hesabatın məramı içindikilərə uyğun gəlirmi?  
Məsələnin qoyuluşu doğrudurmu?
Detallar əsas məsələni aydınlaşdırırmı?
Faktların mənbəyi aydındırmı?
Nəticələr faktlardan məntiqi formada çıxarılır və təfsir olunur?
Problemdə qərar vermə səbəblərə uyğün olaraq təqdim edilibmi?
Elə fikir mövcüddürmü dəqiq formulizə edilməyib?
Faktlar və dəlillər səlist formada təhlil olunub?

Ümumi:
Hesabatın mövzu seçimi adekvatdırmı?
Hesabat işgüzar, effektiv və xoş təəssurat bağışlayırmı?  
Hesabatın mövzusu sahəsinə aid olmayan şəxs onu anlaya biləcəkmi?
Hesabat pozitiv və konstruktivdir?
Qərar qəbulu məsələləri düzgün əks olunmuşdur?

Yenidən nəzərdən keçirmə:
Biz nəyi öyrəndik?
Redaktəetmənin müxtəlif növləri: təshih, ümumi redaktəedilmə və son redaktəedilmə
Hesabat yenidən nəzərdən keçirmə
Tələb olunduqda dəyişikliklərin edilməsi
 
Proqramda nə öyrənildir?
Hesabatın yazılmasının səbəbləri
Hesabatların tiplərini
Hesabatın təsir yolları