ANS GROUP | Marketinq
 

Marketinq

Uğurlu Marketinq fəaliyyəti işi düzgün görmək deyil, düzgün iş görməkdən ibarətdir.

Adam Smit deyir: «İstehlak istehsalın tək məramıdır».

Bütov marketinq prosesi
Marketinq istehsal ilə istehlak arasında aralıq vəziyyətdədir. Bu elə bir biznes prosesdir ki, bu zaman malların dövriyyəsi və istehsalçıdan istehlakçıya olan qarşılıq tənzimlənir, reklam və yeni səviyyəyə keçmə kimi başa düşülə bilər.
 
Proqramın məqsədi
Bu gün rəqabətli dünyada marketinq biliklərin vacibliyi, mərketinq fəaliyyətinə rəhbərlik etmək, təsir etmək, nəzarət etmək və əməkdaşlıqla uğurlu nəticə əldə etmək üçüq gərəkdir.
 
Proqramın məqsədi
Siz tanış olacaqsınız:
•    Marketinq ünsiyyəti
•    Uğurlu marketinq fəaliyyəti üçün bacarıqlar
•    Marketinq tədqiqatının aparılması
•    Düzgün iş qaydası
•    Planın yaradılması
•    Planın həyata keçirilməsi
•    Əks əlaqə monitorinqi
•    Marketinq mifləri
 
Modulun məqsədi
•    Adamlar
•    İstehsal
•    Qiymət
•    Yer
•    Qablaşdırma
•    Yeni səviyyəyə keçmə

İnsanın güclü tərəfi
Müştəri orientasiyası marketi effektli öyrənməyə imkan verəcək. İstehlakçıların ehtiyacı, arzuları və üstün tutduqları məsələlər marketinq üzrə strategiyanın əsasını təşkil etməlidir.

Güc məhsulu
Təlimləndirmə bu məhsulun ən əsas hissələrindəndir.  
 
Güc məhsulu
Məhsulun hazırlanması 4 səviyyədən ibarətdir.
•    Başlanğıc
•    İnkişaf
•    Kamillik
•    Axıra catma
 
Qiymətin daxil edilməsi
İstehlakçını və məhsulu məlum olan kimi artıq qiymət üzərində işləməyin vaxtıdır. Qiymətlər bütün xərcləri özündə əks etdirməlidir.
 
Düzgün qiymət
Uğurlu nəticələr əldə etmək üçün yaxında məktəb, təlim mərkəzi və. s olmalıdır.  Məhsulun «düzgün yerə» çatdırılması üçün şəbəkənin mövcudluğu tələb olunur.
 
Cəlbedici bağlama
Yadda saxlayın ki, «ilk təəssürat bir çox şeyləri» həll edir. Bağlama tipləri aşağıdakılardır:
•    Tətil bağlaması
•    Həftə sonu günləri
•    Xüsusi günlər
•    İşgüzar
•    Fərdi
 
Həvəsləndirmə kompaniyası
Televiziya,və başqa media vasitələri.
•    Mediyada elanlar (qəzet, curnallar, televiziya, İnternet)
•    Birbaşa elektron məktular
•    İctimaiyyətlə əlaqələr vasitələri
•    Broşuralar
•    Telefon

Sonunda…..
Artıq müştəri xidmətində 4 prinsipi düşünməyin vaxtı gəlib çatmışdır.
•    Qiymət
•    Ünsiyyət
•    Mənfəət
•    Tələblər

Sonra bu 4 prinsip 6 prinsip ilə uzlaşdırılmalıdır.
•    Adamlar
•    İstehsal
•    Qiymət
•    Yer
•    Qablaşdırma
•    Yeni səviyyəyə keçmə

Metod
Böyük marketinq strategiyasına malik olan yaxşı məhsul müştərinin diqqətinə layiqdir.

Metod
Modulun məqsədi   
Bu modulda marketinq məqsədlərinə nail olmağın yollarını öyrənəcəyik.
•    Marketinq fəaliyyətin üçün tələb olunan bacarıqlar
•    Tədqiqatın aparılması üçün tələb olunan alətlər
•    Uğurun əldə edilməsi üçün sxem
•    Sxemin uğurlu həyata keçirilməsi
•    Əks əlaqənin monitornqi  

Metod
Nəticə: İnqilab
Maraqların öyrənilməsi

Metod
İdeyaların inkişafı  

Metod
İnsanlar
Auditoriyanın seçilməsi  

Metod
Plan
İşlərin əvvəldən düzgün qurulması çox uğurlu nəticələrə gətirəcəyindən xəbər verir.

Bacarıqlar
•    Yaradıcı, rasional və taktikalı ol
•    İstehlakçılara diqqətli ol
 
Araşdırmalar
Tələb olunan marketinq tədqiqat bacarıqlarını əldə etdikdən sonra artıq araşdırmanın aparılmasının vaxtı çatmışdır.
 
Araşdırmalar
Potensial marketinqin tədqiqi
•    Güclü və zəif tərəflər, imkanlar və təhlükələr
•    Tələblər
•    Maddi və mənəvi ehtiyaclar
•    Konkurentinizin güclü və zəif tərəfi, imkanları və təhlükələri
•    Bazarınız fərqləri və üstünlükləri
 
Araşdırmalar
Potensial olan bazarı necə təhlil etməli?
Alətlər aşağıdakıdır:
•    Telefonla konsultasiyalar
•    Səsvermə
•    Üz-üzə müsahibə
•    İstehsalın yoxlanışdan keçirilməsi
•    Disskussiya qrupu  
 
Araşdırmalar
Alətlərdən necə istifadə etməli?
•    Araşdırmanın məramını qeyd edin
•    Auditoriyanın seqmentinin təyini
•    Alətlərin qərara alınması
•    Keyfiyyət və kəmiyyətlə bağlı sualların təyini
•    Məlumat bazasından istifadə edərək cavabların təhlili
•    Qiymətin təyini
•    Vaxt limitinin təhlili
 
Metod
Araşdırmalar
Tədqiqatların nəticələri:
•    Bazarın xarakteristikaları
•    Bazarın meylləri
•    Bazarda risklər
•    Bazarın vəziyyəti
 
Metod
Strategiyalar
•    Marketinq siyasəti
•    Boşluqların identifikasiyası
•    Bazarda çeviklik dərəcəsi
•    İstehsalın inkişafı
•    Bazarın inkişafı
•    Fərqlilik dərəcəsi

Metod
Bazarın xarakteristikaları aşağıdakılardan asılıdır:
•    İqtisadi muhit
•    Rəqiblik
•    Bazarı həcmi
•    Dəyişiklik
•    Texnologiya
•    Qaydalar və nizamnamə
•    Bazarın potensialı

Metod
Bazarın meylləri
Meylləri müştərilər formalaşdırır. Bu səbəbdən bazarda meyllər dəyişən kimi nəzərə alınır.
 
Metod
Strategiya
Bazar riskləri
Yeni bazar məqamlarına keçərkət çox ehtiyatlı olmaq tələb olunur.
 
Metod
Strategiya
Risklər:
•    Bazarın zəif tərəflərinin təhlili
•    Bazarın etibarlılıq dərəcəsi
 
Metod
Strategiya
Bazar vəziyyəti
•    Bazarda pay dərəci
•    Konkurentlik
•    Zəif və güclü tərəflər, imkanlar və təhlükələr
•    Uğur faktorları
•    Daxili mühit
•    Xarici bazar şəraiti

Metod
Sistemləşmə
Plan
•    Niyyəti
•    Gözləmələr, kvalifikasiya və kvantifikasiya
•    Tamlıq prinsipi
•    Fəaliyyətlilik Prinsipi
•    Qiymətləndirmə texnologiyası
 
Metod
Sistemləşmə
Bazar planı
•    Məqsəd
•    Bazar tədqiqatlarının nəticələri
•    Bazarla əlaqəli proqnozlar
•    Uyğunlaşdırma strategiyası
•    Qiymətlər tendensiyası
•    Zaman
•    Məsuliyyətlər
•    Gözlənilməz hallar planı
 
Metod
Uğur
Yaxşı planın uğurlu nəticələri!
Planı necə həyata keçirmək olar?
•    Məhsulun distrubusiyası
•    Xidmətin və Məhsulun həvəsləndirilməsi

Metod
Uğur
Məhsulun distrubusiyası
•    Pərakəndə satış kanalı
•    Topdan satış kanalı

Satış həyata keçirilir:
•    İnternetdə
•    Telefon
•    Dükanda
•    Şəbəkə
 
Metod
Uğur
Malları təqdim edə bilərsən:
•    Telefon
•    Elan
•    Satış güc
•    Elektron məktub
•    Kitabça
•    İctimaiyyətlə əlaqə
•    Ticarət şousu
 
Dəqiq yoxlama
•    Fəaliyyətin monitorinqi
•    Müştərilərin əks əlaqəsi
•    Müştərilərlə münasibətlərin qorunması

Dəqiq yoxlama
Fəaliyyətin monitorinqi
Həftəlik və aylıq hesabatların hazırlanması
 
Dəqiq yoxlama
Müştərilərin əks əlaqəsi
Müştərilərdən əldə olunan əks əlaqə bazar tədqiqatına əlavə olunur.
 
Dəqiq yoxlama
Müştərilərlə münasibətlərin qorunması
Müştərilərə xidmət və yardım sürəkli xarakter daşımalıdır. Bu zaman biznesin inkişafı əldə olunacaq və onlarla yaxşı əlaqə qurulacaq.
 
Mif
Giriş
F.D.Ruzvelt: «Ən vacib məsələ qorxunun özündədir».

Mif
Modulun məqsədi
Marketinq ətrafında mövcud olan miflər:
•    Kobud
•    Qısa müddətli
•    Böyük biznes üçün
•    Satış kimi
•    Elan kimi
•    Yumşaq yanaşmanın olmadığı
Ancaq bu miflər özünü doğrultmur.

Mif
Mif 1: Marketin kobuddur.
Marketinq çox sadədir. Çünki, bu sənin və mənim seçimimdir. Ona görə sadədir ki, biz özümüzü başqasının yerinə qoya bilirik.

Mif
Mif 2: Marketinq qısa müddətlidir.
Marketinq uzun müddətli bir prosesdir. Marketinq uzunmüddətli qoyulan məqsədlərə çatmaq üçündür.

Mif
Mif 3: Marketinq böyük biznes üçündür. Böyük olmaq üçün nə vaxtsa kiçik olmaq lazımdır. Ona görə də yuxarıda kı, mif özünü doğrultmur.
 
Mif
Mif 4: Marketinq satış kimidir. Marketinq və satış arasında fərq aydın olaraq görsənir.
Satış:
•    Məhsuldan başlayır
•    Qısa bir müddət ərzində
•    Bir ölçüdə

Marketinq:
•    İstehlakçıdan başlayır
•    Uzun müddətə
•    Çox ölçüdə

Mif
Mif 5: Marketin elanla eynidir.
Elan marketinqin bir vasitə növüdür.
 
Mif
Mif 6: Yumşaq yanaşmanın olmadığını vurğulayır. Yəni marketinq prosesində heç bir qayda gözlənilmir. Bu belə deyil. Marketinqdə etika bazara uyğunlaşdırılır.